Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu paczka4u.pl przez firmę Petasos Sp. z o.o.

2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie u Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca – firma Petasos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-380, ul. Kruczkowskiego 8, NIP 525-24-92-206, REGON 142656242

Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego zamówienia.

Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Spedycji.

Kurier –Zewnętrzna firma świadcząca usługi spedycyjne: Kurier DPD oraz Osoba dokonująca Spedycji w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.

DPD, Kurier DPD – firma DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

List przewozowy – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Spedycji.

Etykieta – dokument dołączany do każdej paczki. W przypadkach Spedycji za pomocą Kuriera DPD część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Spedycji.

Spedycja – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.

Serwis, Serwis paczka4u.pl – Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.paczka4u.pl wraz z jego funkcjonalnością.

Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu paczka4u.pl określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.

Dni Robocze - nie obejmują sobót, niedziel, świąt państwowych oraz kościelnych chyba, że ustalono inaczej.

3. Zleceniobiorca zakłada, że Zleceniodawca składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Integralną częścią niniejszego regulaminu są aktualne regulaminy usług:
Kuriera DPD – dostępny na stronie regulamin DPD.

 

§2 Zakres wykonywanych usług


1. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu paczka4u.pl świadczy usługi pośrednictwa w zamawianiu przez Zleceniodawcę niektórych produktów oferowanych przez Kuriera. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę według
Cennika.

Szczegóły dotyczące płatności znajdują się w dalszej części niniejszego Regulaminu.

 

§3 Zobowiązania zleceniodawcy


1.Zleceniodawca zobowiązuje się, że:

a. Przesyłka zostanie odebrana w zakładanym lokalu od Zleceniodawcy. Dowodem takiego odbioru jest List przewozowy lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,

b. Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy,

c. Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w Serwisie paczka4u.pl. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie,


d. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, ujętych w §8 tego Regulaminu,

e. Informacje zawarte w Liście przewozowym lub Etykiecie są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,

f. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce.

g. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (wymaga się aby protokół został czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).

 

§4 Zobowiązania i odpowiedzialność zleceniobiorcy


1. Przepisy ogólne

a. Zleceniobiorca w miarę możliwości udostępni Zleceniodawcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie paczka4u.pl takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.

b. Wszystkie ceny podane w Serwisie paczka4u.pl zawierają podatek VAT i są cenami brutto, chyba że jasno to zaznaczono.

2. Gwarancja doręczenia

a. Produkty z gwarancją doręczenia do końca następnego dnia roboczego (do godziny 17:00) lub do odpowiedniej godziny są wyraźnie oznaczone w Cenniku. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu Zleceniodawcy przysługuje zwrot części kosztów poniesionych na wysyłkę.
W zależności od wybranego produktu realizowanego przez konkretnego Kuriera, Zleceniodawcy przysługuje zwrot w wysokości:
- Kurier DPD - 50% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy,

b. W skład opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp.

c. Zwrot za produkty z gwarancją doręczenia nie dotyczy Przesyłek do osób fizycznych.

d. Zwrot części kosztów (opisanych w punkcie 2 a) poniesionych na wysyłkę dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7dni na konto Zleceniodawcy podane w protokole reklamacyjnym.

Sposób składania reklamacji oraz proces reklamacyjny został szczegółowo opisany w dalszej części niniejszego regulaminu.

3. Przepisy ograniczenia odpowiedzialności

a. Zleceniobiorca bierze na siebie odpowiedzialność za wartość zagubionej lub zniszczonej Przesyłki, jednak nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje jej nie dostarczenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z korzystania z Serwisu paczka4u.pl związane z zagubieniem, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem Przesyłki. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych, np. nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu paczka4u.pl.

b. W przypadku zagubienia lub zniszczenia części Przesyłki kwota odszkodowania liczona jest w stosunku do wielkości części Przesyłki której dotyczy szkoda.

c. W przypadku gdy Zleceniodawca łączy Przesyłki nie umieszczając ich w osobnych pudełkach i Przesyłka się rozdzieli w trakcie Spedycji, a Odbiorca podpisze odbiór Przesyłki/Przesyłek, Zleceniodawca nie może domagać się swoich praw z tytułu zaginięcia, częściowego zaginięcia lub zniszczenia.

d. Podanie przez Zleceniodawcę nieprawidłowych danych dotyczących zawartości Przesyłki lub jej nieprawidłowe zabezpieczenie zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności za uszkodzenie lub niedostarczenie Przesyłki.

e. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dostarczenie Przesyłki lub jego brak w przypadku, gdy została źle lub niejednoznacznie oznaczona (zaadresowana).

f. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Przesyłkę w przypadku podmiany wygenerowanego przez Serwis Listu przewozowego lub Etykiety na inną, ale zawierającą dane Zleceniobiorcy jako płatnika (np. ręcznie wypisaną przez Kuriera lub Zleceniodawcę).

g. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, wprowadzania zmian oraz nowych usług, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

h. Z racji przyjęcia jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów Kuriera DPD wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte przechodzą na Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność w stosunku do Zleceniodawcy.

i. W sprawach realizacji zamówień i reklamacji Zleceniobiorca odpowiada jedynie przed Zleceniodawcą. Zleceniodawca jest jedynym prawowitym właścicielem Przesyłki dlatego ewentualne zwroty kosztów będą dokonywane na jego konto bankowe. Jedynie Zleceniodawca jest upoważniony do składania reklamacji u Zleceniobiorcy.

j. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy w przypadku opóźnienia, nie doręczenia Przesyłki do Odbiorcy, lub nie zrealizowania złożonego zamówienia jeśli przyczyną tego były strajki, spory pracownicze, blokady, złe warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, mechaniczne uszkodzenia lub korki na drogach, autostradach lub jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Zleceniobiorcy.

k. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy w żadnym wypadku lub jakimkolwiek stopniu w odniesieniu do wyrządzonych szkód, gdy nie złożono pisemnego zawiadomienia do głównej siedziby zleceniobiorcy w terminie 5dni kalendarzowych. Sposób składania reklamacji opisano w §11 niniejszego Regulaminu..

 

§5 Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis paczka4u.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Składane za pośrednictwem Serwisu paczka4U.pl zamówienia realizowane są automatycznie.

3. Dla zamówień złożonych i opłaconych do godziny 12:00 w przypadku firmy DPD Polska Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy może nastąpić w tym samym dniu (za wyjątkiem niektórych stref, w których odbiór może być zaplanowany kolejnego dnia roboczego). Po upływie tej godziny Przesyłka powinna zostać odebrana następnego dnia roboczego.

4. Zamówienia składane w dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w najbliższym następującym dniu roboczym.

5. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy.

6. W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku.

7. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.

8. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów oraz zawartości Przesyłki.

9. Przesyłka musi być solidnie zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania znajdują się na stronie.

10. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.

11. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).

12. W przypadku anulowania przez Zleceniodawcę opłaconego zamówienia kwota zapłaty zwracana jest na jego Konto PrePaid. Pozostaje ona do dalszego wykorzystania w Serwisie przez Zleceniodawcę. Anulować można jedynie te zamówienia, w których nie podjęto jeszcze próby Spedycji. Anulowanie zamówień dostępne jest tylko dla Zleceniodawcy zarejestrowanego w Serwisie.

13. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 12 bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę.
 

§6 Odbiór i doręczanie Przesyłek


1. Odbiór Przesyłek

a. Odbiór Przesyłek, który zajmuje więcej czasu niż 15 minut może podlegać dodatkowej opłacie.

b. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.

c. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również za pośrednictwem poczty email.

d. Podczas odbioru Przesyłek Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis paczka4u.pl.

e. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.

f. Uiszczona za usługę opłata nie ulegnie redukcji jeżeli Kurier otrzyma do odbioru mniej Przesyłek niż Zleceniodawca wnioskował w zamówieniu.

g. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka; np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była gotowa; uiszczona za usługę opłata nie podlega zwrotowi. W takim przypadku na wyraźną prośbę Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera pokrywa Zleceniodawca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT.


2. Doręczanie Przesyłek

a. Kurier dokona dwóch prób doręczenia Przesyłki w czasie normalnych godzin pracy 9:00-17:00. W przypadku wyboru produktów z gwarantowanym czasem doręczenia Przesyłka powinna zostać doręczona do Odbiorcy przed upływem wybranej godziny.

b. Kurier może dostarczyć Przesyłkę do Odbiorcy określonego w Liście przewozowym oraz Etykiecie lub do innej osoby, która oświadcza, że jest uprawniona do odebrania Przesyłki w imieniu Odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu co Odbiorca lub sąsiadów Odbiorcy).

c. Kurier może wykorzystywać urządzenia elektroniczne do otrzymania dowodu dostarczenia, a Zleceniodawca oraz Odbiorca zgadzają się, że nie będą wnosić żadnych zarzutów przeciwko Zleceniobiorcy oraz Kurierowi, w związku z opieraniem się Zleceniobiorcy oraz Kuriera na wydruku takiego potwierdzenia jako dowodzie, tylko z tego powodu, że informacje o których mowa zostały uzyskane i są przechowywane w formie elektronicznej.

d. Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe (np. błędne dane adresowe, odmowa przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, itp.) zwracane będą do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot Przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. W przypadku zwłoki z zapłatą za wystawiony dokument doliczona zostanie opłata za przechowywanie Przesyłki w magazynach Kuriera na podstawie jego aktualnego cennika.

e. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe również przez Zleceniodawcę traktowana są one jako niedoręczalne. Zawartość przesyłek niedoręczalnych zostaje sprzedana w drodze licytacji w celu pokrycia kosztów Spedycji oraz magazynowania. Po upływie 40 dni kalendarzowych od daty ostatniej próby doręczenia Zleceniobiorca wysyła do Zleceniodawcy pismo z decyzją przekazania zawartości przesyłki niedoręczalnej do licytacji. Korespondencja wysłana zostaje za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Zleceniodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Od powyższej decyzji istnieje możliwość odwołania w terminie 40dni kalendarzowych od daty jej doręczenia. Po upływie tego terminu w przypadku nie wpłynięcia odpowiedzi od Zleceniodawcy przesyłka zostaje przekazana do licytacji. 
Przesyłki dla których Zleceniobiorca w ustalonym terminie otrzyma pozytywną odpowiedź z chęcią ich odzyskania przez Zleceniodawcę podlegają zwrotowi. Zwrot przesyłki do Zleceniodawcy następuje po uprzednim uiszczeniu sumy kosztów Spedycji oraz magazynowania obliczanych na dany dzień.

f. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki Odbiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera.

 

§7 Płatność i dokument zakupu


1. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych dotpay.pl, obsługiwanej przez spółkęDotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, reprezentowaną przez: Andrzej Poniński – Prezes Zarządu, Jacek Traple – Wiceprezes Zarządu.

2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane zamówienie.

3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 

5. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Zleceniobiorcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej.

 

§8 Przedmioty zabronione


1. W nawiązaniu do regulaminów Kuriera DPD przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Zleceniobiorcy jest zabronione! Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać do Spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych.
Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się tutaj.

 

§9 Reklamacje

 

 

 

 

1. Reklamacje oraz spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu paczka4u.pl należy przesyłać w formie elektronicznej na adres reklamacje@paczka4u.pl

2. Reklamacje Przesyłek oraz zamówień

a. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem zamówienia, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki przyjmuje Zleceniobiorca.

b. Podmiotem uprawnionym do zgłoszenia reklamacji jest wyłącznie Zleceniodawca.
 
c. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub nie zrealizowania zamówienia należy składać w terminie 14dni od daty nadania Przesyłki.

d. Reklamacje należy składać wypełniając protokół reklamacji i przesyłając go na adres:
paczka4u.pl, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. W przypadku wysyłki Pocztą Polską jako wiążącą przyjmuje się datę doręczenia listu do siedziby Zleceniobiorcy.

e. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • W przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki:
  - czytelnie wypełniony 
  protokół reklamacji,
  - oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
  - dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy,
 • W przypadku braku doręczenia Przesyłki:
  - czytelnie wypełniony 
  protokół reklamacji,
  - oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
  - dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy,
 • W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
  - kopię protokołu szkody spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,
  - udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
     * w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
     * kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów lub
     * fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana,
  - udokumentowaną kwotę roszczenia,
  - wykaz załączonych dokumentów.

f. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 10dni od dnia doręczenia wezwania przez Zleceniobiorcę.

g. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji usług przedawniają się z upływem jednego roku.

h. Z racji przyjęcia jako integralnej części niniejszego regulaminu postanowień regulaminu Kuriera DPD wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte oraz sposoby składania i rozpatrywania reklamacji przechodzą na Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność w stosunku do Zleceniodawcy.
 

§10 Postanowienia końcowe

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania Zleceniodawcom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu paczka4u.pl (np. zmiany w funkcjonowaniu mechanizmów platformy, promocje, zniżki), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy Zleceniodawca ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Zleceniobiorcy i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od 07.03.2011.

4. Ostatnia aktualizacja 07.03.2011.

5. Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego miejsca zarejestrowania Zleceniobiorcy.